Çevre Mevzuatı Danışmanlık Hizmeti detayları:

 

 1. Çevre kanunu ve buna dayanılarak yayımlanan Yönetmeliklere göre fabrika denetimlerinin en az ayda 1 kere yapılması,  uygunsuzlukların tespit edilmesi ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması.
 2. Yayınlanacak olan yönetmeliklerin takip edilip Firma Çevre Yönetim Temsilcisi ile işbirliği yaparak fabrikaya uyarlanması.
 3. Problemli uygulamaların çözümü aşamasında. gerekli görülmesi durumunda ayda 2-4 kez fabrika ziyaret edilmesi ve problemlerin çözüme ulaştırılması.
 4. Çevre mevzuatı hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesi için eğitim verilmesi
 5. Üst yönetimin periyodik olarak bir bilgilendirilmesi
 6. Atık toplama ve depolama faaliyetlerinin yasal koşullarla uyumlu ve düzenli yürütülmesi için gerekli denetim ve bilgilendirme işlevinin gerçekleştirilmesi. Firma Çevre Yönetim Temsilcisi ile işbirliği içinde çözüm faaliyetlerine yönelik planların oluşturulması.
 7. Atık cinslerinin belirlenmesi ve lisanslı firmalarla çalışılması konusunda Çevre Yönetim Temsilcisinin yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi
 8. Ulusal Atık Taşıma formlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlara iletilmesi,
 9. “Ambalaj Atıklarını Piyasaya Süren Müracaat Formunun “doldurulması  konusunda ÇYT’nin bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve ilgili dökümanların kamu kurum ve kuruluşlara iletilmesi
 10. “Tehlikeli Atık Beyan Formlarının” hazırlanması konusunda ÇYT’nin bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve ilgili dökümanların kamu kurum ve kuruluşlara iletilmesi,
 11. Emisyon, hijyen, gürültü, aydınlatma v.b ölçümler konusunda ÇYT’nin bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek teklif toplanması ve koordinasyonun sağlanması
 12. ISO 14001 denetimleri esnasında firmada bulunarak çevre yasal mevzuatının takibi ve uygulanması konularında denetim firmasına karşı firmayı temsil etmek.
 13. Çevre kanunu ve bağlı yönetmelikler kapsamında faaliyetlerde Resmi kurumlar ile irtibatın sağlanması ve firmanın resmi kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi.
 14. Firmaya ait bilgilerin gerektiği kadarının resmi kurumlara verilmesi, bunun dışında gizlilik prensibine uyulması.
 15. Genel olarak firmanızın tüm faaliyelerinin çevre mevzuatına uygun olmasının temini, takibi ve kontrolünün yapılması.

Aşağıda belirtilen güncel mevzuata uyum sağlamanız için gereken danışmanlık veeğitim desteğini sağlar.

ü       Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği

ü       Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

ü       Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

ü       Gürültü Yönetmeliği

ü       Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

ü       Titreşim Yönetmeliği

ü       Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği

ü       Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

ü       Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

ü       Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

ü       Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği

ü       Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

ü       Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

ü       Çevre Denetimi  Yönetmeliği

ü       Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik

ü       Özel İşlem Gerektirmeyen Radyoaktif Atıklara İlişkin Yönetmelik       

ü       Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

ü       Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

ü       Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

ü       Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

ü       Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

ü       Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

ü       Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik

ü       Kentsel Atıksu Arıtım Yönetmeliği

ü       Bitkisel atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

ü       Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

ü       Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ

ü       Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ

ü       Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ……

 1. kanun,  yönetmelik,  tüzük ve kararnamelerle tebliğler faaliyet alanımızda yer  almaktadır.

Çevre Yönetim Sistemleri (Koruma-İzleme-Denetim)

İnsan yerleşimlerinin ve sanayinin, varlıklarını mümkün olduğunca uzun süre, sağlıklı ve verimli olarak sürdürebilmeleri için, doğal ve kültürel kaynakların mümkün olduğunca korunması gerekliliğinin tartışılmaz biçimde ortaya çıkmasının ardından “Sürdürülebilir Kalkınma” prensibi gelişmeye başlamıştır. Tek tek ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, bu prensibi uygulama doğrultusunda çevre koruma amaçlı yöntemler ve mevzuatlar oluşturmaya başlamışlardır.

Sanayi kuruluşları, Türk ve Uluslararası Çevre Mevzuatları ile AB uyum yasaları gereğince;

 • tüm faaliyetlerinin çevre bileşenleri ile olan etkileşimlerini belirlemek, gözden geçirip güncellemek,
 • çevre etkilerini kabul edilebilir oranlarda tutmak için gerekli arıtma tesisleri kurmak ve işletmek
 • faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevresel riskleri en aza indirecek şekilde önlemler almak,
 • faaliyetlerinin etkilerini sürekli olarak izlemek ve kabul edilebilir sınırlarda tutmak,
 • kuruluş içi periyodik denetimler planlayıp gerçekleştirmek zorundadır.

Çevre Yönetim Sistemleri, çevre koruma amaçlı bu çalışmaların insana-zamana bağımlı olmaktan çıkarılarak, belirlenmiş prensipler çerçevesinde ve mümkün olduğunca eksik nokta bırakılmadan gerçekleştirilmesi ve her aşamada izlenip kontrol edilmesi için oluşturulan yöntemler bütünüdür.

Kuruluşların kendi faaliyetlerine ve özelliklerine göre Çevre Yönetim Sistemi oluşturması ve işletmesi, çevre mevzuatlarının gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlar. Böylece kuruluşlar, çevreye olan etkilerini kabul edilebilir sınırlarda tutarak Sürdürülebilir Kalkınma Prensibi’ni uyguladıkları gibi, olası cezai yaptırımlardan kaçınarak maddi kayıplarını da en aza indirebilirler.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim olarak sahip olduğumuz deneyim,  bilgi birikimi ve sektörel bazda uzmanlarımızla hizmet alanımızda yer alan “Çevre Mevzuatı Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti” kapsamında;

 • Tesisinizin Çevre Mevzuatı  ile uyumlu olarak planlanması/işletilmesi ile
 • T.C.  Kamu kurum/kuruluşlarına sunulması gereken bildirimlerin hazırlanması, takibinin yapılması
 • Ulusal ve Uluslararası denetimlere   hazırlanmanız ve denetimlerde başarılı olabilmeniz amacıyla hizmet sağlamaktadır.

 

Inform Danışmanlık, özel ve kamu sektörlerindeki sanayi ve ticaret kuruluşlarına; Türk ve Uluslararası Çevre Mevzuatı ve ayrıca bulundukları bölgedeki yerel Belediye mevzuatı uygulamalarıyla ilgili olarak :

 • Çevre Yönetim Sistemi oluşturulması (kuruluşa özel veya ISO 14001, EMAS vb standartlara göre),
 • Gerekli izinlerin alınması,
 • Kurulması gerekli tesisler,
 • İzleme, periyodik ölçüm-analiz ve değerlendirme,
 • Çevresel durum değerlendirme raporları,
 • Kuruluş içi denetim planlarının hazırlanması ve denetimler,
 • Düzeltici faaliyetlerin planlanması

konularında danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sizin adınıza sağlamaktadır.

Ayrıca, Çevre Yönetimi alanında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Çevre konusunda uzman kadrosu ile, özel sektöre, devlet kurumlarına, uluslararası örgütlere ve sivil toplum kuruluşlarına hukuksal konularda ve politika geliştirmede danışmanlık yapmakta, yapılacak çalışmalara özel proje takımları oluşturabilmektedir.

Danışmanlık, mevzuat analizi, çevre ile ilgili kurumsal kapasite geliştirme, araştırma, mühendislik, çevre ile ilgili, özellikle suyun, havanın, kimyasalların ve atığın yönetimi konularında eğitim gibi konularda hizmet verir.

Çevre yönetimi ile ilgili diğer faaliyetlerimiz:

 • Çevresel Politika ve Stratejileri
 • Avrupa Birliği’ne Uyum Projeleri ve Çevre ile ilgili Çalışmalar
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi
 • Fizibilite ve Değerlendirme Çalışmaları
 • Çevre Eğitimi, Öğretimi
 • Çevresel Planlama
 • Yatırım Araştırması
 • ISO 14001 ve ISO 17025 danışmanlığı

INFORM çalışanların ülkemizde ve yurtdışında değişik sektörlerde yönetim kadrolarında çalışma deneyimlerinden dolayı Dünyada ve Türkiye’de çevre ile ilgili çalışmaları yakından izleme şansına sahip olmuşlardır. Ayrıca eğitimlerin tasarlanmasında, uluslararası projelerin hazırlanmasında ve yürütülmesinde deneyim sahibidirler.

Eğitim ve bilimsel araştırmalar için INFORM akademik kurumlar ile işbirliği içindedir. Projeler için akademik kurumlar ile geliştirilen bu işbirliği ile, mevcut uygulamaların akademik araştırmalara entegre edilmesi ve bu araştırmalar sonucunda elde edilen yeni bulguların uygulamayı daha etkin kılmak için kullanılması amaçlanmaktadır.

Çevre Denetimleri

Kuruluşunuz için Dış Kaynaklı (Outsourcing) Denetim Hizmetleri

Kamu Kuruluşları (Çevre ve Orman Birimleri, Valilikler ve Belediyeler) Çevre Mevzuatı ve Belediye Mevzuatları doğrultusunda kuruluşlara yönelik çevre denetimleri, ölçüm ve analizler yapmakta ve gerekli cezai yaptırımları uygulamaktadırlar.

Çevre Mevzuatı kapsamındaki “Çevre Denetimi Yönetmeliği”, de tesislerin kurulması faaliyete geçmesi ve üretimin her aşamasından atıkların nihai bertarafına kadar çevrenin korunması için, çevre denetimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Çevre Mevzuatı uyarınca yükümlülüğü bulunan bütün tesisler, Çevre Denetimi Yönetmeliği uyarınca çevre denetimine tabi kuruluş ve işletmelerdir.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim, bu denetimlerle ilgili olarak Kuruluş adına:

Denetim Planları: Görev alanları içinde Çevre ve Belediye Mevzuatına tabi kuruluşların taranması, değerlendirilmesi.Yıllık Denetim Planlaması ‘nın hazırlanması.

Ölçüm ve Analizler: Kuruluşlar bazında gerekli denetim yöntemlerinin ve ölçüm-analizlerin belirlenmesi.

Denetimler: Denetimlerin, ölçüm ve analizlerin yapılması, sonuçların takibi ve değerlendirilmesi hizmetlerini vermektedir.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim, kuruluşların kendilerine özel ya da ISO 14001 EMAS vb standartlar doğrultusunda oluşturdukları Çevre Yönetim Sistemleri uygulamalarının takibi için, belgelendirmeye esas olmayan, kuruluş içi amaçlı bağımsız denetim hizmetleri vermektedir.

Birinci taraf dahili denetimler üçünçü taraf denetimler (kuruluş birimlerinde, ortaklıklarında, taşeronlarında)

İkinci taraf denetimler (kuruluş tedarikçilerinde)

Çevresel Durum-Maliyet Tespiti

Yeni yatırım yapmayı planlayan sanayi ve ticaret kuruluşları için, yatırımın detaylı maliyet analizi, karar vermede önemli bir yol göstericidir.

Yatırımın düşünüldüğü yerde mevcut kirlilik analizleri, yatırımın ortaya çıkaracağı her türlü atıklar ve yol açacağı çevresel etkilerle bunların ulusal ve uluslararası mevzuatın getirdiği yükümlülükler doğrultusunda en aza indirilmesi için yapılması gerekecek çalışmalar, ilave yatırımlar ve bunların maliyeti: yatırım kararında önemli bir parametre haline gelmiştir.

Bu analizin önemli bir parçası da çevresel durum ve maliyet  tespitidir. Çevre koruma bilincinin ve sürdürülebilir kalkınma kavramının gelişmesiyle birlikte ulusal ve uluslararası çevresel yükümlülüklerin ve yaptırımların artmaya başlaması; yatırımcıları planladıkları yatırımın çevresel maliyetlerini de göz önünde bulundurma zorunluluğuna götürmektedir.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim, mevzuat hakimiyeti ve   tecrubeli uzmanlarıyla  özel ve kamu sektörlerindeki sanayi ve ticaret kuruluşlarına; gerek mevcut ve gerekse yeni oluşturulması planlanan birimlerinde cevresel durum değerlendirmesi , kirlilik analizlerinin yapılması ve maliyet analizi çalışmaları konusunda hizmet vermektedir.

Çevresel Risk Analizi

Yatırımlara ve gerekli olabilecek önlemlere karar vermede Çevresel Risk Analizi’nin sonuçlan çok önemli bir rol oynamaktadır.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim, bu tip uygulamalar ve olaylarla ilgili mevcut durum belirlemesi, analizler, muhtemel risklerin ve tekrarlama sıklıklarının belirlenmesi ve sonuçlarının değerlendirmesini kapsayan risk analizi hizmetlerini vermektedir.

Çevresel Risk Analizi, doğal afetler, tehlikeli kimyasalların yayılımı, tehlikeli teknolojik uygulamalar ve yatırımlar, doğal çevrede önemli değişikliklere yol açan yatırımlar v.b. söz konusu olduğunda çevrede meydana gelebilecek bütün olayların, bunların tahmini tekrarlanma sıklıklarının ve meydana getirecekleri etkilerin değerlendirilmesini içermektedir.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim