İletişim Bilgileri:

Merkez : Rıdvan Paşa Sok. No :18/1 Göztepe - İst

Phone: 0532 781 4262 / 0530 820 6507
Email: bilgi@informdanismanlik.com

Phone:
Email:

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir.

Başarı, ilgili tarafların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Her türlü organizasyona, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar uygulanabilir.

– Daha Geniş Pazar Fırsatları

– Artan Müşteri Memnuniyeti

– Artan Müşteri Sadakati

ISO 9001:2015 İŞİNİZE NASIL YARDIMCI OLUR?

Müşteri memnuniyeti sağlar

Maliyetleri denetim altına alır

Kayıpları en aza indirir

Sürekli gelişimi sağlar

Hataları azaltır

Verimliliği arttırır

Karlılığı arttırır

Müşterilerinizden güven duygusu oluşturur.

Etkili rekabet imkanı verir

Çalışanların motivasyonunu arttırır.

Zaman ve kaynakların daha etkin kullanımına olanak verir.

İç ve dış müşterilerle olan iletişimini güçlendirir.

Çalışanların kalite bilincinde artış sağlar

İşletmenin piyasa itibarında artış sağlar (prestij)

Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farklılık sağlar

İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilirsiniz (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilir

Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlar

İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlar

İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulmasını sağlar

Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapıyı oluşturu

Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması sağlanır.

Ayrıca;

Organizasyonun düzenlenmesiyle bütün çalışanların görev yetki ve sorumlulukları belirlenerek çalışanların performansı, motivasyonu ve rahat bir çalışma ortamına sahip olmaları sağlanır.

Üst yönetime kolay bir yönetim şekli sağlar.

Zamandan tasarruf sağlar.

Kalite maliyetlerini düşürür.

Fire/hurda miktarının azaltılmasını sağlar.

Çalışanların verimliliğinin arttırılmasını sağlar.

Hatalı ürün miktarının azaltılmasını sağlar.

Kaynakların (İnsan, zaman, makine, sermaye) optimum kullanımını sağlar.

Üretimde ve kârda artış sağlar.

Pazarda rekabet şansını arttırır.

Üretim, planlama, zamanında teslimi kolaylaştırır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları Nelerdir ? 

Ürününüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir, hizmetiniz mükemmel olabilir. Fakat müşterileriniz bunu zamanında ve daima uygun standardlarda alamıyorsa, tercihlerini değiştirecektir. Etkin bir kalite yönetimi, esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu bir dokümantasyon ve kayıt sistemi geliştirerek müşterilerinizin sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Bir yönetim sisteminin etkinliği yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil aynı zamanda bunun nasıl kullanıldığına bağlıdır.

 

 

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA AŞAMALARI

 

1 – Mevcut Durumun Tespiti

Genellikle her kuruluşta formal/ yarı formal / informal işleyen bir çalışma sistemi vardır. Bu mevcut sistemi tespit etmek, işimize yarayan uygun yönlerini belirlemek ve bunu kurulacak kalite yönetim sistemine temel teşkil etmek uygun bir başlangıç olacaktır.

 

2 – Kalite Yönetim Sistemi Oluşum Planı

Kalite sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi  aşamasıdır. Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

 

3 – Eğitim

Kalite yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara ,uygun detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz. Kalite Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM tarafından eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır:

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme  Eğitimi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Geçiş uygulamaları  Eğitimi

Kalite Sistem Dokümantasyonu Eğitimi

İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 9001 : 2015 Belgelendirme ve Sistem denetimleri eğitimi

4 – Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması

Kalite yönetim sistemi bir kişinin bir bölümün uygulayacağı bir şey değilse, kurulması aşamalarında da bir kişinin bir bölümün performans göstermesi yeterli olmayacaktır. Bu nedenle formatı ne olursa olsun temel prensip, kalite yönetim sistemi kurulurken mümkün olduğunca katılımı sağlamak olmalıdır. Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımlar ilgili birimlerinin, sistemlerin / dokümantasyonun kurulmasında ve oluşturulmasında aktif olarak görev alacaktır. Sistemi danışmanın veya kalite sorumlusunun dikte ettirmesindense bu yaklaşım, ileriki uygulama aşamalarında kullanıcıların sistemi sahiplenmesi açısından da uygun olacaktır. Gerekli dokümantasyon (Kalite El Kitabi, Organizasyon El Kitabi, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM’in yönlendirme ve gözetiminde hazırlanır.

5 – İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi

Kalite yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır. Sistemin kurulmasını takiben INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM danışmanının gözetiminde oluşturulan iç tetkik ekibi tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

6 – Gözden Geçirme

Üst yönetim kalite yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.

7) Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:

INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM sistemin hazır olduğunu değerlendirdiği takdirde, belgelendirme başvurusu müşteri tarafından ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılır

 

Kalite yönetimi referans standartı değişmiş olup, risk temelli yaklaşım vurgusu içinde diğer sistemelere entegrasyon kolaylıkla yapılmaktadır.

ISO 9001 Kaliye Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve etkinliğinin değerlendirmesi süreçlerinde faaliyetlerimiz:

  • Kalite yönetim sisteminin kurulması ve/veya revize edilmesi
  • Eğitimlerin sağlanması
  • Süreç yönetimi
  • İç Tetkik
  • Ön tetkik
  • Risk analizi
  • Risk yönetimi

ISO NEDIR?

 

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization Standardization)’nun kısaltılmış halidir. 1947 Yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçre’nin Cenevre Şehri’ndedir. Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunmaktır.

 

ISO 9000:2008 Nedir?

ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2015 Nedir? : ISO 9000 standardı, yaklaşık her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2015 rakamı, bu revizyonun 2015  yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

ISO 9000:2015’in Tarihçesi

 

Standard ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standard 3 alt standartdan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standartdan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştır.

 

Standard ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standard yine 3 alt standarddan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarddan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmıştır.

 

Standard 2000 yılında revizyona uğramış ve bu sefer Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standard ISO 9001 adı altında sadece bir alt standartdan oluşmaktadır: Kurumlar, faaliyet kapsamları ne olursa olsun sadece ISO 9001 standardını uygulamakta ve bu belgeyi almaktadırlar. Fakat belgelendirmeye tabi tutulan faaliyetler ve standardın hariç tutulan maddeleri, alınacak olan belgenin üzerinde tanımlanmaktadır. Standardın bu versiyonu, önceki versiyonlardaki konulara ilave olarak sürekli iyileştirme konusuna da odaklanmıştır.

 

2008 yılında ISO 9001: 2008 revizyonu yayınlanmıştır.

ISO 9001’in iş dünyasına hizmetini sürdürmesini sağlamak ve günümüz pazar koşullarına uyumundan emin olmak için standart 2015  yılında ISO 9001: 15 revizyonu yayınlanarak revize edilmiştir.

 

Değişmeyen tek gerçek, firmaların başarıya ulaşmak için müşterilerin artan isteklerine uyum sağlamak zorunda olduklarıdır. ISO ilk yazıldığı andan itibaren her zaman müşteri odaklı olmuş ve  ISO 9001:2015 değişikliği ile de bunun sürekliliğini sağlamıştır.

 

 

 

INFORM Danışmanlık ve Eğitim