İletişim Bilgileri:

Merkez : Rıdvan Paşa Sok. No :18/1 Göztepe - İst

Phone: 0532 781 4262 / 0530 820 6507
Email: bilgi@informdanismanlik.com

Phone:
Email:

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) nedir?

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni tetkik edilebilir ve uluslararası bir standarttır.

OHSAS 18001’in amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir yaklaşımla, sürekli ve proaktif çözümler getirir.

OHSAS 18001 Tarihçesi ve İlgili Standartlar

1974 : Health & Safety at Work Act

1979 : BS 5750 Pt 1,2,&3

1987 : ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Standardı yayınlanmıştır.

1991 : HS(G) 65 Successful health and safety mgt

1994 : ISO 9000 Revize edilmiştir ve BS 5750 yürürlükten kaldırılmıştır.

1996 : ISO 14001 : 1996 yayınlanmıştır.

1996 : BS 8800 İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi rehberi yayınlanmıştır.

1999 : OHSAS 18001 yayınlamıştır.(Occupational Health & Safety Assessment Series)

2000 : ISO 9000 :2000 yayınlanmıştır.

2004 : ISO 14001 revize edilmiştir

2005 : OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) revize edilmiştir.

2007: 18001:2007  İş Sağlığı ve güvenliği (ÝSÝG) yönetim sistemi standardı yayýnlanmýþtýr.

2008 : ISO 9001: 2000 revizyonunun yayınlaması beklenmektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Aşamaları

a) Mevcut Durumun Tespiti

 • İlk aşamada mevcut işlerle ilgili tehlikelerin belirlenmesi, kanuni ve diğer gerekliliklere karşı durum tespiti, mevcut iş sağlığı ve iş güvenliği kontrolleri/uygulamaları ve geçmişte yaşanan iş kazaları ve mesleki hastalıklar belirlenir.

b) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Oluşum Planı

 • İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

c) Eğitim

 • İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara, uygun detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

d) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması

 • Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımların önderliğinde risk değerlendirme metodu belirlenir ve tolere edilemeyecek durumdaki tehlikeler tespit edilir. Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği açısından risklerini adresleyen bir politika üst yönetim tarafından oluşturulur. Kabul edilemeyecek seviyedeki risklerle ilgili hedef ve bu hedeflere yönelik bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim programı hazırlanır. Tehlikeleri kontrol altına alacak iş yöntemleri belirlenir. Olabilecek acil durumlar, önlemler ve olması durumunda yapılması gereken faaliyetler belirlenir. Acil durum prosedür ve planları hazırlanır. İş sağlığı ve iş güvenliği performans parametreleri tespit edilir.

e) İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi

İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan kapsamında ele alınır.

f) Gözden Geçirme

 • Üst Yönetim iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/ önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikâyetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.

  g) Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:

 • INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM hazır olduğunu değerlendirdiği takdirde, belgelendirme başvurusu müşteri tarafından ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılır.

OHSAS 18001’in Yararları

 • Karlılığı arttırmak,
 • Kaza maliyetini düşürmek
 • Kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerini ortadan kaldırmak
 • Kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uyumu güvence altına almak
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli gelişmeyi sağlamak.
 • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybını azaltmak
 • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
 • Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek
 • Motivasyon ve katılımı sağlamak
 • Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak
 • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
 • Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.
 • ISO 9001 ve ISO 14001’e entegre olarak dokümantasyonda ve sistemde tasarrufu sağlar.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim