İletişim Bilgileri:

Merkez : Rıdvan Paşa Sok. No :18/1 Göztepe - İst

Phone: 0532 781 4262 / 0530 820 6507
Email: bilgi@informdanismanlik.com

Phone:
Email:

CE İşareti Nedir?

CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir birlik işaretidir. CE markalaması ürünlerin Avrupa pazarında serbest dolaşım hakki veren bir yetkilendirmedir. CE markalaması diğer bir ifade ile ürün pasaportudur. CE, Fransızca kökenli bir sözcük olan “Conformite Europeene” yani “Avrupa’ya Uygunluk” teriminin kısaltılmış ifadesidir.

CE İşareti bir ürünün belirlenen

 • sağlık şartları,
 • güvenlik şartları,
 • tüketicinin korunması
 • çevrenin korunması

gereklerine uygun olduğunu gösteren ve üreticinin, bu gerekliliklere uyduğuna dair bir güvenin göstergesidir.

 • “CЄ” işareti, “Avrupa normlarına uygunluk anlamına” gelir.
 • Fransızca, “Conformite Europe΄enne” İngilizce “Consociation European” kelimelerin baş harflerinden oluşur.
 • Sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu ifade eder.
 • TSE ve TSEK markası yerine kullanılamaz.
 • “CЄ” işareti sadece direktiflerde şartlara uygunluk sağlandığında  geçerlidir.

CЄ İşaretini taşıyan bir ürün :

 • İnsan emniyeti
 • Can ve mal emniyeti
 • İnsan sağlığı
 • Çevre korunması
 • Enerji tasarrufunu ön görür.

CE’nin Tarihçesi

İkinci Dünya Savası sonrasında oluşturulan çeşitli birlikler birleştirilerek Avrupa Toplulukları Komisyonları ve buradan da 1974 yılında “Avrupa Topluluğu Konseyi-AT” kurulusu gerçekleştirilmiştir. Bu süreç devam ettirilerek, 1992 yılında MAASTRICHT’ DE imzalanan antlaşmayla bu günkü “AVRUPA BIRLIGI”nin oluşumu sağlanmıştır.

Avrupa Topluluğu (AT) ülkeleri arasında, Gümrük Birliği’nin sağlanmasına ve miktar kısıtlamalarının kaldırılmış olmasına rağmen, uygulanan standartlar, teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme (test ve belgelendirme) farklılıkları yüzünden, malların serbest dolaşımındaki engeller asılamamıştır. Malların serbest dolaşımı önündeki teknik engellerin kaldırılması amacıyla, 1969 yılında ortak teknik mevzuata geçilmesi ve hazırlanacak teknik mevzuatın üye ülkelere taşınması kararlaştırılmıştır.

Uyumlaştırılan yasa, tüzük ve yönetmelikler, zorunlu standartlar, Euro norm – EN Standartları haline getirilmiştir.

Söz konusu EN Standartları, son derece ayrıntılı olmalarına rağmen,

 • Güvenlik,
 • Sağlık,
 • Çevre Standartları,
 • Tüketicinin korunması

gibi temel şartları karşılamıyordu. Bu yüzden uygulamada yeterli basarî sağlanamamış ve çok sayıda mal grubu teknik engellerle karsılaştığı için serbest dolaşımları gerçekleşememiştir.

Yeni yaklaşım politikaları kapsamında çıkarılan direktifler tek tek ürünler yerine, ürün gruplarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Global Yaklaşım Politikası denilen uygunluk değerlendirme prosedürlerini de kapsayan Yeni Yaklaşım Politikası, 1990 tarihli 93/465/EEC sayılı kararla, direktifler kapsamında bulunan ürünlerin temel şartları sağlayarak pazara sunumunda CE işareti taşıması, mecburiyeti haline getirilmiştir.

CE Uygunluk İşaretinin Yararları

CE Uygunluk İşareti Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde yer alan ülkelerde ürünlerin serbest dolaşımını sağlar. Tüm Avrupa Ekonomik Alanı için, ürünlerin uyması gereken tek bir mevzuat ve temel gerekler mevcuttur. Yeni Yaklaşım Direktifleri ya da CE direktiflerinin yardımıyla ulusal yasaların ve direktiflerin uyumlaşması ve teknik standartların karşılıklı olarak tanınması sağlanmaktadır.

Böylece üretici farklı pazarlar için ürünlerini şekillendirmek zorunda kalmamaktadır. Uyumlaştırma işlemleri ile ürünün güvenlik seviyesi yükseltilmiş olur. CE işaretlemesi bir kalite işareti olmayıp yapılan çalışmaların sonucunda ürünün kalite seviyesinin yükselmesini sağlar.

 • CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar
 • Sanayiciler, ulusal ve uluslar arası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CЄ” işareti koymak mecburiyetindedirler.
 • Ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir.
 • Bir çeşit ürün pasaport işlevini görür.
 • Kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir.
 • Kalitenin başladığı seviyeyi gösterir.
 • Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler.
 • CЄ İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir.
 • Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.

CE Uygunluk İşareti Uygulama Aşamaları

a) İlgili Direktiflerin Tespiti:

Ürünlerin hangi Yeni Yaklaşım Direktifi / Direktifleri kapsamına girdiği tespit edilir.

b) Ürünle İlgili Uyumlaştırılmış Standartların Tespiti:

Mevcut ise ürünle ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları tespit edilir. Ürününüzün satılabileceği AB üyesi ülke / ülkelerde söz konusu ürünle ilgili hala yürürlükte olan ulusal standart, yasa ve mevzuatın bulunup bulunmadığı araştırılır.

c) Uygunluk Değerlendirme Yönteminin Tespiti:

Ürünün, ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde / Direktiflerinde yer alan temel gereklerine risk seviyesine göre uygunluğunu sağlayacak parça seçilir.

d) Onaylı Kuruluş Gerektiren Ürünler:

Ürününüzün temel gereklere uygunluğunun tespiti için Onaylanmış Kuruluş’a başvurulması gerekip gerekmediği belirlenir. Belirleme işlemi ilgili direktiflerde açıklanan ürünün tanımlanmış risk seviyesine göre yapılır. Onaylı Kurulusun test, denetim ve sertifikalandırılmasına ihtiyaç var ise bu çalışmalar yapılır.

e) Teknik Dosyanın Hazırlanması

İlgili Direktif / Direktiflerde belirtilen dokümanlardan oluşan bir teknik dosya hazırlanır. Teknik dosya kapsamında, ürünün standartlara uygunluğu doğrulayan belgeler de yer almalıdır.

f) Uygunluk Beyanının Hazırlanması:

Yukarıda belirlenen çalışmalar tamamlandıktan sonra Uygunluk Beyanı hazırlanır.

g) Ürünün üzerine CE İşareti’nin İliştirilmesi:

Ürünün üzerine, etiketine, ambalajına veya beraberindeki belgeye “CE” uygunluk işaretlemesi yapılır.

INFORM Danışmanlık ve Eğitim